Write the Code. Change the World.

9月 16

想做

  1. 配置,设置。比如大小,快捷键等。

  2. 主题色,配色。

  3. 支持 sz/rz,上传下载。

做好上边这几个,已经很完美了。不想再弄更多更多。脑袋只有那么大。

参考操作

https://blog.csdn.net/qianghaohao/article/details/79440961

https://www.jianshu.com/p/10ba12d55a49

https://sspai.com/post/53008

https://github.com/xfanwu/oh-my-zsh-custom-xxf

https://www.jianshu.com/p/6ac5ad8ebf98

https://github.com/aikuyun/iterm2-zmodem