Write the Code. Change the World.

4月 05

编译安装 gcc gcc-c++

官网: https://gcc.gnu.org/

安装文档:
https://gcc.gnu.org/install/

安装包镜像:
https://gcc.gnu.org/mirrors.html

https://bigsearcher.com/mirrors/gcc/releases/

发现 yum 源上的是 8.3版本,而 9.3版本已经在2020年3月12日发布了。

cd /usr/local/src/

mkdir gcc

cd gcc

wget https://bigsearcher.com/mirrors/gcc/releases/gcc-9.3.0/gcc-9.3.0.tar.gz

tar -xzvf gcc-9.3.0.tar.gz

# 哎呀 ,不熟悉。还是 yum 安装吧。强迫症郁闷。

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注